Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(verze účinná od 1. 12. 2023)

 

Vážená paní, vážený pane,
tímto Vám v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) poskytujeme informace vztahující se ke zpracování Vašich osobních údajů jako oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon o ochraně oznamovatelů“).

1. Správce osobních údajů

1.1 Správcem Vašich osobních údajů je společnost SUAS Grid s.r.o., IČO: 17370400, se sídlem Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 370646 („Správce“).

1.2 Správce lze kontaktovat následujícími způsoby:
a) elektronickou poštou zaslanou na e-mailovou adresu m.stara©carbounion.cz
b) telefonicky na telefonním čísle +420 736 524 031.
c) poštou zaslanou na adresu SUAS Grid s.r.o., Markéta Stará, Václavské náměstí 846/1, Praha 1, PSČ 110 00 nebo
d) zprávou zaslanou do datové schránky Správce s identifikátorem datové schránky 39pk8i3.

1.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Účely zpracování a právní základy pro zpracování

2.1 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění povinností Správce jako povinného subjektu dle Zákona o ochraně oznamovatelů. Jedná se zejména o zpracování Vašich osobních údajů za účelem vyrozumění Vaší osoby o přijetí oznámení a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení dle § 9 odst. 2 písm. f) Zákona o ochraně oznamovatelů, vedení evidence údajů o přijatých oznámeních dle § 21 Zákona o ochraně oznamovatelů, zajištění, aby Vaše osoba (případně i další osoby uvedené v § 4 odst. 2) Zákona o ochraně oznamovatelů) nebyla vystavena odvetnému opatření dle § 4 Zákona o ochraně oznamovatelů atd. Toto zpracování osobních údajů je tak nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (jedná se tedy o právní základ dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR).

3. Kategorie dotčených osobních údajů

3.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jsou mu z Vaší strany dobrovolně poskytnutyprostřednictvím oznámení podaného dle Zákona o ochraně oznamovatelů. Zejména se jedná o Vaše jméno, příjmení, datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit Vaši totožnost, a dále o Vaše kontaktní údaje.

3.2 Nemáte povinnost údaje uvedené v předchozím bodě Správci poskytnout (tzn. můžete oznámení dle Zákona o ochraně oznamovatelů podat i anonymně), ale potom nebude Správce schopen vůči Vám plnit Zákonem o ochraně oznamovatelů stanovené povinnosti  (např. vyrozumění Vaší osoby o přijetí oznámení a o výsledcích posouzení důvodnosti nebo zajištění, aby Vaše osoba nebyla vystavena odvetnému opatření).

4. Příjemci osobních údajů

4.1 Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat prostřednictvím příslušné osoby dle § 10 Zákona o ochraně oznamovatelů („Příslušná osoba“), jejíž jméno a kontaktní údaje jsou 2 uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup (tj. na internetových stránkách Správce www.suas-grid.cz.

4.2 Informace o Vaší totožnosti může Správce poskytnout jen s Vaším písemným souhlasem, ledaže je Příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů, než je Zákon o ochraně oznamovatelů. V takovém případě je ale Příslušná osoba povinna Vás o tom předem vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o Vaší totožnosti poskytnout, a umožnit Vám, abyste se k poskytnutí informace vyjádřila/vyjádřil.

4.3 Správce nebude nikdy předávat Vaše osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor, nebo mezinárodním organizacím.

5. Doba uložení osobních údajů

5.1 Pro účel uvedený v bodě 2.1 tohoto dokumentu bude Správce Vaše osobní údaje uchovávat v souladu s § 21 odst. 2 Zákona o ochraně oznamovatelů po dobu 5 let ode dne přijetí Vašeho oznámení.

6. Vaše práva

6.1 Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k Vašim osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále máte právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných osobních údajů.

6.2 Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení GDPR a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, máte právo na výmaz osobních údajů.

6.3 Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, máte právo na omezení
zpracování osobních údajů.

6.4 Veškerá zde uvedená práva můžete uplatňovat prostřednictvím kontaktů na Správce uvedených v bodě 1.2 tohoto dokumentu.

6.5 V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.gov.cz/

SUAS Grid s.r.o.